Hayat Kısa, Sanat Uzun – Bizans’ta Şifa Sanatı

20150424_190258 - Kopya

Bizans Dinsel İmgelemi – Byzantine Religious İmagery

İsa’nın, mucizelerinin ve aziz tasvirlerinin, İncil’deki öyküyü nakletmenin yanı sıra azizleri ve onları onurlandıran kilise takvimini öğretme işlevi de vardı. İlahi lütfu çağrıştıran geleneksel haleye ek olarak, azizlerin kıyafetleri ve simgeleri kişiselleştirilmiştir ve inananların onları tanıyıp yüceltmesine imkan vermek için tutarlı bir biçimde betimlenir. Her azizin giysisi ve nitelikleri gücünün doğasını tanımlıyordu; piskoposlar ve diyakozlar ayinleriyle anıştırıldı, askeri kıyafet giymiş savaşçılar şeytanla savaş içindeydi ve hekimler, ellerinde cerrahi aletleri ve ilaç kaplarıyla, inananların bedenlerini ve ruhlarını iyileştirmek için hazır beklerdi.

Representations of Christ, his miracles and saints had the function of conveying the biblical story as well as teaching about saints and the church calendar commemorating them. In addition to the conventional nimbus evoking divine grace, the main features of saints, their dress, and their attributes were individualized and consistently represented to allow the faithful to recognize and vnerate them. Each saint’s dress and attributes identified the nature of his or her power. The bishops and deacons recall performance of the liturgy, warriors in full military attire do battle with the devil, and physicians their surgery instruments and medicine pots in handi stand ready to heal the bodies and souls of the faithful.

LAZARUS'UN DİRİLİŞİ BETİMLİ - 4. YÜZYIL SONU 5. YÜZYIL BAŞI

LAZARUS’UN DİRİLİŞİ BETİMLİ – 4. YÜZYIL SONU 5. YÜZYIL BAŞI

NAİMLİ DUL KADININ OĞLUNU DİRİLTEN İSA BETİMLİ KABARTMA 4. YÜZYIL SONU 5. YÜZYIL BAŞI

NAİMLİ DUL KADININ OĞLUNU DİRİLTEN İSA BETİMLİ KABARTMA 4. YÜZYIL SONU 5. YÜZYIL BAŞI

Konstantinopolis Ve Ötesinde Hekim Azizler – The Physician Saints In Constantinople And Beyond

Anargyroi olarak tanınan Aziz Panteleimon ile ikiz kardeşler Kosmas ve Damianos, şifacı azizlerin en önde gelenlerindendir. Anargyroi lakabo, Doğu Ortodoks Kilisesi’nin meslekten hekim olan ama İncil’in emrettiğince, tıbbi hizmetleri para karşılığında yapmayan azizlerine verilmiştir. “Hastaları iyileştir… Karşılıksız aldınız, karşılıksız verin” (Matta 10:8).

Nikomedia (İzmit) doğumlu Aziz Panteleimon, mesleği hekimlik olan bir din şehididir. Genellikle, bu ikili kimliğini yansıtacak şekilde betimlenmiş, Konstantinolpolis ve çevresinde, adına kurulan kutsal mekanlarda cömertçe onurlandırılmıştır.

Azizler Kosmas ve Damianos’un Konstantinopolis’teki ünlü mabetleri Kosmidion’un tarihi 5. Yüzyıla dayanır. İkisi de hekim olan azizlerin, çeşitli hastalıkları iyileştirmek üzere ölümlerinden sonra da Kosmidion’da mucizeler gerçekleştirdiğine inanılırdı.

The physician St. Panteleemon and the twin brothers Kosmas and Damian, known as the anargyroi are preeminent among the healing saints. The epithet anargyroi was given to saints of the Eastern Orthodox Church who were physicians by profession but were not paid for practicing medicine in accordance with the Gospel: Heal the sick… Freely you have received, freely give” (Matthew 10:8)

St. Panteleemon, born in Nikomedeia (İzmit) died a martyr but he had been a doctor by profession. Portraits of the Saint often convey this double identity. He was lavishly honored in Constantinople and its suburbs.

The Kosmidion, renowned sanctuary of Sts. Kosmas and Damian in Constantinople dates back to the 5th century. The saints, both trained in medicine, worked at the Kosmidion posthumously to cure a variety of illnesses.

Aziz Panteleimon

Aziz Panteleimon

Kosmas ve Damianos Kardeşler

Kosmas ve Damianos Kardeşler

Konstantinopolis Şifa Merkezleri

Konstantinopolis Şifa Merkezleri

Şeytanlar, Simgeler ve Kozmos – Demons, Symbols, And The Cosmos

Bizans’ta hastalık ve şifayı kuşatan inançlar, mitlerden, astrolojiden ve Akdeniz havzasında – Yahudiler, Mısırlılar, Mezopotamyalılar ve Yunanlılar tarafından – uygulanan büyülerden çıkmıştır. Tılsımlı objeler, tıbbi eserlerde dahi, hastalığın birincil nedeni olduğu düşünülen şeytanın bedeni ele geçirmesine karşı yaygın biçimde önerildi. Güneşin simgesi aslan başlı yılan Khnoubis betimli yeşil yeşim taşları,Nemea aslanıyla dövüşen Herakles’i gösteren hematit taşları ile güneşin simgeselliği ve dirilişi çağrıştıran, yıldızlı aslan imgeleriyle bezeli sekizgen yüzükler bu amaçla kullanılmıştı.

Otuz altı astrolojik dekan, bedenin kısımları, bitkiler, hayvanlar ve taşlar arasındaki ilişkilere dayanan tıp, geç antik dönem büyücülüğünün temel bir unsuruydu. Bedene zarar veren dekanları ve şeytanları yenmesi için Tanrı’nın büyülü bir mühür yüzük verdiği Eski Ahit kralı Süleyman bu alemin hükümdarıydı. Yıldızların ve ayın konumu ilaçların planlanmasında rol oynarken, kozmik düzen de, bedensel sağlık ve kuvveti muskalarla yeniden güçlendirmek için bir model işlevi görürdü.

 

Beliefs surrounding illness and healing in Byzantium stem from the myths, astrology, and magic practiced around the Mediterranean by Jews, Egyptians, Mesopotamians, and Greeks. Amulets were widely prescribed, even by medical treatises, against demonic invasion, thought to be a primary cause of illness. One finds gren jasper gemstones featuring the solar lion-headed serpent Chnoubis, hematite Stones showing Herakles fighting the Nemean lion, and octagonal rings invoking solar symbolism and resurrection and featuring astral lions.

Medicine based on links between the thirty-six astrological decans, parts of the body, plants, animals, and Stones was a fundamental element of late antique magic. The biblical king Solomon reigned here, having received a magical seal ring from God to defeat demons, including decans causing bodily harm. The position of the stars and moon played a role in scheduling medications, while the cosmic order served as the model for reestablishing bodily order –health and strength- with amulets.

Tıbbi Bitkilerle Tedavi – Treatment With Medicinal Herbs

Bitkilerle ilgili birikimi ve şifa uygulamaları yakın ilişki içindedir. Bazı köklerin toksik ve halüsinojenik doğası ile bunların elde etmenin tehlikeleri, mitsel ya da büyülü bir nitelik ve güç sunmuştur.

Kilikya’da Anavarza’da (Ağaçlı) doğan Hekim Pedanius Dioskorides (yak. MS 40-90), De Materia Medica’da (Tıbbi Konular Üzerine) beş yüzden fazla bitki ve besleyici ürünü, tıbbi kullanımları, hazırlanışları ve miktarlarıyla tarif etmiştir. Kayıt altına aldıkları arasında Akdeniz havzasından çeşitler ve değerli egzotik bitkilerden oluşan bir dizi vardır. De Materia Medica’nın aktarımı – Arapça ve Latinceye çevirisi de dahil – metnin günümüze ulaşan en eski kopyaları olan Bizans elyazmaları sayesinde mümkün olmuştur.

Bir hekim ve cerrah olan Bergamalı Galen ise (MS 129 – yak. 216), tıbbi bitkileri hem ayrı ayrı kullanır hem de özel tedaviler için karışımlar hazırlandı. Roma imparatoru Marcus Aurelius için hazırladığı macun (panzehir), aralarında afyonun da bulunduğu yetmişten fazla malzeme içeriyordu. Kitabı, güzelliğe yönelik her türlü ilacı da kapsıyordu.

 

Knowledge of plants and the practice of healing are closely entwined. The toxic or hallucinogenic nature of some roots, and the dangers associated with picking them, conferred a mythical or magical character and power.

Pedanius Dioscorides (ca. 40-90 AD), a physician from Anazarbus, in Cilica, described more than 500 plants and alimentary products, including medicinal uses, preparations and dosagesi in De Materai Medica (On Medical Substances). Those recorder included varieties from the Mediterranean basin and an array of prized exotic plants. The transmission of De Materia Medica, including its translation into Arabic and Latin, was made possible through Byzantine manuscripts, the earliest surviving witnesses of the text.

Galen of Pergamon (129-ca. 216 AD), a physician and surgeon, employed madecinal plants individually and as complex concoctions devised for specific therapies. His theriac (antidote) for Emperor Marcus Aurelius consisted of more than seventy ingredients, among them opium. His pharmacopoeia also covered cosmetics and commotics.

Sibthorp Soğanı

Sibthorp Soğanı

Çilek Ağacı

Çilek Ağacı

Havuç

Havuç

Meyan Kökü

Meyan Kökü

Mor Süsen

Mor Süsen

Hippokrates ve elinde aforizmalarının ilk satırlarını yazdığı kitabı

Hippokrates ve elinde aforizmalarının ilk satırlarını yazdığı kitabı

HAYAT KISA, SANAT UZUN, FIRSAT KAÇICI.

Reklam